ஜூன் 10, 2018

ஊர்ப்புதிர் - 98


ஊர்ப்புதிர் - 98ல், தமிழகத்தில் உள்ள  ஆறு (6)   ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி  அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று  அப்படியே படிப்படியாக, 6-வது ஊரின்   6-வது  எழுத்து சேர்த்தால்,   தமிழகத்தில்  உள்ள வேறு  ஒரு ஊரின்   பெயர்  [ஆறு  (6) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.


ஊர்ப்புதிர் - 98 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1.   ஊதம்பூண்டி               
2.   எருதுப்பட்டி               
3.   செல்லம்குப்பம்                
4.   தூக்காம்பாடி             
5.   பட்டுக்கோட்டை               
6.   சித்தன்னவாசல்    

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு :  தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.   

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.ராமராவ்